Vervaarding van Buxusextract ter voorkoming en/of verdrijving van Taxuskever

Doelstelling van het project is om te onderzoeken of het mogelijk is een extract van het Buxusgewas te vervaardigen en te testen m.b.t. de effectiviteit ter voorkoming of verdrijving van Taxuskever en/of de vraatschade ervan. De opgedane kennis uit literatuuronderzoek en deskresearch zal vertaald worden naar veldproeven- en demo’s om de effectiviteit van het Buxusextract te onderzoeken.

Bevindingen 2017

In 2017 zijn een tweetal demonstratieproeven uitgevoerd waarin het effect van Buxusextract (zowel op water- als op alcoholbasis) in beproefd in vergelijk met een met water behandeld object. De eerste demo is uitgevoerd in het gewas Euonymus waarin de diverse mengsels zijn toegepast. Uit deze demo kwam helaas geen eenduidig beeld. In zowel de behandeling met water als met Buxusextract op alcoholbasis werden een vergelijkbaar aantal volwassen Taxuskevers teruggevonden. Dit duidt dus nog niet perse op een aantrekkende of verdrijvend effect van het buxusextract.

In een tweede demo zijn in een insectenkooi drie hoopjes met Prunus-blad neergelegd. Eén hoopje behandeld met Buxusextract op alcoholbasis, één met water en één met Buxusextract op waterbasis. Vervolgens zijn in iedere kooi 45 kevers uitgezet. De kevers zullen zich verschuilen onder één van de hoopjes, doel van deze demo was om te kijken of de kevers een voorkeur lieten blijken voor een bepaalde behandeling.
Opvallend uit de telling in deze demo is dat er meer kevers werden teruggevonden in de hoopjes die
behandeld zijn met een Buxusextract. Dit zou kunnen duiden op een lokkend effect i.p.v. een verdrijvend effect.

Aanbevelingen aan de hand van invulling 2017

Uit de demo’s die in het eerste projectjaar ter oriëntatie zijn uitgevoerd, wordt geen duidelijk verdrijvend effect van Buxusextract op de Taxuskever verkregen. De extracten lijken zelfs een tegenovergesteld effect te bewerkstelligen, het lokken van de kevers. Dit zou kunnen betekenen dat er niet alleen naar een mogelijk verdrijvend effect gekeken moet worden, maar dat ook andere mogelijke toepassingen worden uitgediept in vervolgonderzoek.  

Opzet 2018

Naar aanleiding van de bevindingen in 2017 is een nieuwe opzet gemaakt voor het tweede projectjaar, hiervoor is ook overleg geweest met de hoofdaanvrager van het project ‘Sierteeltkwekerij Linskens’. Hierbij is besproken om in ieder geval onderstaande punten te betrekken, de proeven en demo’s zullen worden uitgevoerd op de onderzoeklocatie (kas) van Cultus Agro Advies.

  1. Een mogelijk effect van het Buxusextract ter vermindering van vraatschade aan het gewas
  2. Het lokkend effect van het Buxusextract

Effect van het Buxusextract ter vermindering van vraatschade aan het gewas

Hiertoe zullen in een aantal insectenkooien een vast aantal volwassen Taxuskevers geplaatst worden. Daarbij plaatsen we in iedere insectenkooi een tray met planten die een verschillende toepassing ondergaan, van iedere behandeling een gelijk aantal planten. Doel hierbij is te onderzoeken of een bepaalde behandeling uiteindelijk leidt tot een verminderde vraat. Hierin willen we de volgende behandelingen meenemen:

  • Water
  • Buxusextract op waterbasis
  • Buxusextract op alcoholbasis
  • Alcohol

De verschillende objecten zullen beoordeeld worden op mate van vraatschade per object.

Lokkend effect van het Buxusextract

Omdat in de demo’s van 2017 naar voren leek te komen dat de kevers juist aangetrokken werden door de Buxusextracten, willen we dit in 2018 nader bekijken. Hiertoe willen we eveneens in insectenkooien een vast aantal volwassen taxuskevers plaatsen. Naast planten t.b.v. voedsel en schuilgelegenheid willen we ook een aantal vangplaten plaatsen. Deze vangplaten worden behandeld met verschillende toepassingen, ook hierbij willen we de volgende objecten meenemen:

  • Water
  • Buxusextract op waterbasis
  • Buxusextract op alcoholbasis
  • Alcohol

De verschillende objecten (vangplaten) worden beoordeeld op het aantal ‘gevangen’ kevers per object. Aan de hand van dat aantal kan mogelijk een lokkend of verdrijvend effect van de verschillende extracten naar voren komen.