De verwaarding van Tageteswortels naar producten voor toepassing in de plantenteelt

In het project Thiofeen in Tagetes is in 2016 intensief gekeken naar de aanwezigheid, en mogelijke extractie van de werkzame stof tegen aaltjes (alfa T. Thiofeen) op een andere wijze in te zetten.

Het project heeft zich in 2016 vooral geconcentreerd op het meten en extraheren van Thiofeen uit de wortels van vijf verschillende rassen Tagetes. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek was dat alfa T Thiofeen extraheerbaar is uit Tagetes wortels en dat er duidelijke verschillen zijn in gehalten tussen de diverse rassen. Het proces van extraheren is echter te kostbaar om op grote schaal toe te passen vandaar dat wordt gekeken naar andere mogelijkheden.
Het doel van dit vervolgtraject is onderzoek naar de vraag of de Tagetes wortel op een andere wijze kan worden ingezet. De belangrijkste insteek hierbij is om geoogste Tagetes wortels in de grond te mengen en te onderzoeken of deze toepassing werking heeft op aaltjes.
Daarnaast zal tevens worden gekeken naar de mogelijkheden om het product (Tageteswortels) te vermarkten.

In 2017 zijn de volgende onderzoeken/ experimenten uitgevoerd;

  • Inmengen van gedroogde wortelresten van Tagetes (Sparky mix) in potten met rozen van een met aaltjes besmet perceel 
  • Kweken van 3 rassen Tagetes ( hoogste gehalte alfa T Thiofeen) en oogsten van verse wortels voor inzet in proeven container teelt. 
  • Bepalen alfa T. Thiofeen gehalte in droge en verse wortels van 3 soorten Tagetes
  • Inmengen van gedroogde en verse wortels van Tagetes in potten op met aaltjes besmette rozen

Bevindingen 2017:

In januari 2017 zijn in een drietal doseringen gedroogde en gemalen Tagetes wortels in potgrond ingemengd en vervolgens zijn daar rozen ingepland afkomstig van een met aaltjes besmet perceel. Deze rozen zijn gevolgd en beoordeeld in hun groei en ook zijn aaltjes analyses genomen van de potgrond. Helaas bleek geen enkele toepassing, ook niet in de hoge dosering ingemengde wortels, het verwachte en gewenste resultaat te geven. Er was geen groeiverbetering in de planten of afname van de aantal aaltjes in de potgrond meetbaar.
In juni 2017 zijn op locatie bij Dhr Smits in Broekhuizervorst een tweetal rassen Tagetes (plus het standaard ras van de kweker) gezaaid en de wortels van deze planten zijn in september 2017 gerooid ( na de minimaal vereiste 100 groeidagen van het gewas) . Van zowel de verse gerooide wortels als de gedroogde wortels uit 2016 wordt het alfa T Thiofeen gehalte bepaald door Brightlabs uit Venlo. In september zijn tevens de verse en gedroogde wortels aangebracht in potten met rozen in de proefkas. De wortels van de rozen zijn in januari opgestuurd naar Brightlabs om te onderzoeken of rozenwortels in staat zijn Thiofeen uit Tageteswortels op te nemen.

Aanbevelingen n.a.v. 2017:

Na aanleiding van de bevindingen uit 2017 is het advies om in opvolging van de niet geslaagde proef met Tagetes wortels in opgepotte rozen hiervoor een nieuwe proef op te zetten. Waarbij ook meegenomen dient te worden of planten die worden opgepot in een potgrond met daardoor gemengde tageteswortels de alfa T. Thiofeen opnemen. Indien dit het geval is zouden laxa onderstammen alvorens deze uitgeplant worden een behandeling kunnen ondergaan om deze te beschermen met alfa T. Thiofeen.
Tevens dient nog gekeken te worden of het alfa T. Thiofeen vrij kan worden gemaakt uit de Tagetes wortels.
Daarnaast is het aan te bevelen in de vollegrond op een perceel waarvan bekend is dat er aaltjesproblemen zitten een proef op te zetten met het inmengen van Tagetes wortels alvorens hierop rozen geplant worden. Hier zal de gewasgroei en mogelijke aaltjesonderdrukking onderzocht kunnen worden.

Opzet 2018:

In 2018 zullen na aanleiding van de bevindingen van 2017 en overleg met de werkgroep Brighttree de volgende zaken onderzocht worden:

  • Marktkansen onderzoek
  • Opname alfa T. Thiofeen door rozen
  • Tagetes wortels in de vollegrond 
  • Onderzoek naar het verkrijgen van alfa T. Thiofeen uit Tageteswortels door Brightlabs.

Marktkansen onderzoek:

Onderzoek naar de marktkansen van product ‘Tageteswortels’, is er een kans van slagen van dit product indien er een voldoende werking wordt aangetoond? Hoe zal het product geoogst en verwerkt moeten worden om het toepasbaar te krijgen in de praktijk?

Tagetes wortels in potgrond:

Tagetes wortels mengen in potgrond om te onderzoeken of de alfa T. Thiofeen door de plantenwortels opgenomen kan worden, en in welke plantendelen deze terug wordt gevonden. Hiervoor zullen zaailingen (onderstammen) in het voorjaar worden opgepot in potgrond met doorgemengde verse Tagetes wortels. Na doorworteling van de pot zullen plantendelen (wortel/stengel/blad) worden aangeleverd bij Brightlabs om te onderzoeken of in deze delen alfa T. Thiofeen wordt terug gevonden.

Tagetes wortels in vollegrond:

Tagetes wortels mengen in de vollegrond op een perceel met aaltjesproblemen alvorens het ingeplant wordt met rozen (onderstammen). Op deze wijze kan onderzocht worden of het doormengen van Tagetes wortels in de vollegrond een positief effect heeft op de bescherming van rozen tegen aaltjes. Door op enkele kleine blokjes Tagetes wortels door de grond te werken zal gedurende het groeiseizoen visueel gekeken worden of er verschillen ontstaan in groei/aaltjes aantasting/insectendruk. Het is wel belangrijk dat dit gebeurd op een plek in het perceel waarvan bekend is dat er aaltjes problemen zitten.

Onderzoek naar winning van alfa T. Thiofeen uit Tageteswortels door Brightlabs:
Is het mogelijk alfa T. Thiofeen te winnen uit Tagetes wortels door bijvoorbeeld het toevoegen van een zuur of een andere hulpstof. Dit zal door Brightlabs onderzocht kunnen worden.