Plan van aanpak voor 2018 het project Goed beezig 2.0

Onderstaande een plan van aanpak voor 2018 het project Goed beezig 2.0, onderdeel van Bright tree.

Bevindingen 2017

Er is ervaring opgedaan met verschillende mengsels. Onderstaande mengsels zijn enkele bevindingen.
In het Jagersmengsel (2017) zit een grote diversiteit aan insecten. Het aantal trips is hoog maar ook de aantallen natuurlijke vijanden zijn hoog. Het Jagersmengsel bestaat uit Phacelia, Gele mosterd en Boekweit. In de Gele Mosterd en Phacelia tellen we veel trips. In de boekweit beduidend minder. Ook in Bladrammanas komt minder trips voor.

Het aantal trips op de vangplaat in Tagetes in 2016 was ook heel hoog. Daarom zijn in 2017 opnieuw vangplaten in de Tagetes opgehangen. Deze keer is gekozen voor vangplaten in Tagetes bij niet tripsgevoelige gewassen; Conica/Buxus en bij wel tripsgevoelige gewassen; Prunus. De tellingen op deze vangplaten waren heel laag. Hieruit is voorzichtig te concluderen dat Tagetes niet verantwoordelijk is voor een hoge populatie trips in de kweekgewassen.
Incarnaatklaver bleek moeilijk op te komen waardoor het niet geschikt is als groenbemester op de kwekerij.
De overige mengsels zoals die gezaaid zijn, zie tabel onderin dit document, zijn kansrijk voor praktijktoepassing.

Aanbevelingen nav 2017

Diverse bloemenmengsels zijn op verschillende percelen gezaaid en beoordeeld op toepasbaarheid. Uit de tellingen en waarnemingen kwam naar voren dat er veel bijen en natuurlijke vijanden in de bloemenmengsels voorkomen. Echter komen er ook plaaginsecten in de bloemenmengsels voor. Er is gekeken of er een relatie ligt tussen het voorkomen van natuurlijke vijanden en plagen in de bloemenmengsels en in de teelt op de kwekerij. Hier lijkt wel een relatie te liggen tussen de verscheidenheid aan bloemen en de diversiteit van insecten. Vangplaattellingen en gewaswaarnemingen in 2018 zijn nodig om hardere conclusies te kunnen trekken welk mengsel het meest geschikt is. Of bloemenmengsels een rol kunnen spelen bij het verminderen van de gewasbescherming is nog niet voldoende naar voren gekomen. Hier zou in 2018 nog beter naar gekeken kunnen worden.

Mogelijkheden 2018

Op 17 januari 2018 heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden met de werkgroep leden en enkele toeleveranciers in de agrarische sector. Hieruit komen diverse suggesties naar voren, op basis daarvan is de volgende aanpak in 2018 opgesteld:

1. Aanpak 2018 bij kwekers

 • Op 2 locaties bij werkgroepleden bloemenmengsels zaaien, keuze uit onderstaande lijst. Voorlopige insteek is rozenkwekers namens studieclub Horst aan de maas; Geert Mooren (rosamundo) / Rob Wijnhoven ( Roparu) en vollegrondstuinders Cep Smeets/Ton Besouw; PC/VIP
  • FAB mengsel is de basis. Focus ligt op onkruidbeheersing en optimale effect van de bloemenstrook. Dus variëren met grondbewerking, zaaiwijze en zaaimoment, in overleg met telers en kwekers.
  • Deze ook monitoren met vangplaat op 2-3 verschillende afstanden van het bloemenmengsel. Uiteraard kunnen er meer mensen zaaien, maar namens project gaan we deze 2 locaties volgen. Bloemenmengsels bij voorkeur bij een plek waar ook een bijenhotel staat, of bij kan worden gezet. De aanwezigheid en de meerwaarde van natuurlijke vijanden op bedrijven en percelen pleit ervoor om te kijken wat de meerwaarde van insectenhotels kan zijn. Daarbij dienen een aantal aspecten bekeken te worden: 
  • Welke natuurlijke vijanden zijn al aanwezig. 
  • Welke zijn wenselijk in de toekomst. 
  • Welk voedsel( dierlijk/plantaardig) is er op bedrijfsniveau en in de nabije natuur aanwezig voor deze natuurlijke vijanden.
  • En welke omstandigheden, zoals gewasbescherming en andere predatoren vormen een bedreiging voor natuurlijke vijanden.

 • Middelenkeuze, het inzetmoment van middelen en spuittechniek. Hoe kan het aantal toepassingen worden teruggebracht en welke middelen hebben de voorkeur boven andere middelen. Concreet zullen we bij 1 of 2 kwekers de huidige strategie bekijken en vervolgens kijken hoe die kan worden aangepast voor een minder negatief effect op bijen en nat. Vijanden.

2. Aanpak kas Cultus icm Meet en Green

 • Cultus kas: 2 bloemenmengsel(s) zaaien: Fab mengsel en nntb mengsel. Tevens zullen we een bijenhotel plaatsen. Daarnaast zullen we ook enkele meerjarige waardplanten erbij planten, denk aan Rosa rugosa, Hedera, Prunus laurocerasus, Alchemilla mollis en Haagbeuk. Dit kan als voorbeeld dienen voor bedrijven om bij huisperceel te maken en om op erf meer aandacht te schenken aan biodiversiteit.
 • Er wordt contact gelegd met Neutkens aangaande de vraag wat onkruidbeheersing ervaringen zijn elders.
 • Op 21 juni 13.00-18.00 uur vindt hier het evenement Meet en Green plaats en kan dit en het project worden toegelicht aan de bezoekers.

 

Bloemenmengsel

Samenstelling Mengsel

Prijs per ha

Opmerkingen

DSV TerraLife VitaMaxxTR

6% Tillage Rammenas
4% Ethiopische mosterd
11% Gele mosterd
18% Boekweit
5% Vlas
45 Japanse haver
6% Facelia
5% Deder

€ 285,00

Brengt biomassa en kan bodemstikstof vastleggen
27kg/ha

DSV Terralife BetaMaxxTR

11% Tillage Rammenas
10% Alexandrijnse klaver
25% erwten
6% Facelia
4% Niger
14 % Japanse haver
30% Zomerwikken

€ 285,00

Tegen grondverdichting
37kg/ha

FAB mengsel

40% zomertarwe/zomergerst
11% Phacelia
10% Boekweit
7% blauwe Lupine
7% Borage
5% Zonnebloem
2% Witte klaver
3% gewone rolklaver
3% Klaproos
3% Korenbloem
3% Luzerne
2% Rode klaver
2% Bolderik
2% Gele Ganzebloem

€255,00

30kg/ha

Bloeiend bedrijf
Eenjarig mengsel

14% Boekweit
6% Bolderik
2% Chrysant
2% Cosmea
2% Gele ganzenbloem
2% Gele Kamille
8% Gipskruid
3% Groot Akkerscherm
3% Hoofdjesgilia
3% Klaproos
6% Korenbloem
2% Koreander
5% Luzerne
4% Meisjesogen
2% Phacelia
7% Saffloer
2% Zonnebloem
22% Zomertarwe
5% Gierst

€ 260,00

20-25kg

Horstermengsel

18% Phacelia
8% Haver
8% Tarwe
10% Boekweit
3% Nootzoetraapzaad
5% Lage Zonnebloem
4% Gewone Lupine
10% Esparcette
5% Klaprozen
5% Gewone Korenbloem
3% witte Klaver
5% Gele Ganzebloem
4% Borage
5% Margriet
5% Seradella
2% Goudsbloem

n.t.b.

n.t.b.

Luma

Lupine
Malva
Facelia
Gingelikruid
Rogge

€ 195,00

Verbetering bodemstructuur
Stimuleren bodemleven
50kg/ha

Bladrammanas multi Nemamix

97% bladrammanas Anaconda
3% Zwaardherik

€ 132,00

Snelle grondbedekking
Werking tegen diverse aaltjes
20-30kg/ha

Easy Green Gele Mosterd Mix

97% Gele Mosterd BCA2
3% Bladrammenas BCA2

€ 200,00

Snelle grondbedekking
20-25kg/ha

Phacelia

Facelia

€ 165,00

6kg/ha

Biotoopmengsel Jagersvereniging

40% Gele mosterd
30% Phacelia
30% Boekweit

€ 337,50

45kg/ha

Tagetes

Tagetes sparky mix

€ 530,00

Werking tegen aaltjes
(Pratylenchus penetrans en P. vulnus)

Boekweit

 

Boekweit

€115,00

50kg/ha
Snelle grondbedekking