Samen werken aan beter water en middelenbehoud

Cultus Agro Advies en Waterschap Vechtstromen werken samen aan het project 'Samen werken aan beter water en middelenbehoud'. Binnen dit project wordt gewerkt aan verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van Waterschap Vechtstromen.

Akkerbouwers, loonwerkers en boomkwekers: allemaal wassen en spoelen ze hun machines op wasplaatsen. Als u de veldspuit wast of lege verpakkingen spoelt, bestaat de kans dat resten van gewasbeschermingsmiddelen het riool of de sloot in lopen. Of anders als u spuitvloeistof aanmaakt, de veldspuit tijdens een regenbui aftankt of als ze er verpakkingen of doppen op de wasplaats laat blijven liggen. Een bekend probleem dat de kwaliteit van het oppervlaktewater bedreigt.

Waterschap Vechtstromen, Cultus Agro Advies en de boomkwekers in de regio Overijssel willen samen werken aan beter water en middelenbehoud voor de sector.

Wat gaan we doen

Door het organiseren van bijeenkomsten en het aanleggen van diverse demo’s bij boomkwekers binnen Vechtstromen wordt onderzocht gedemonstreerd welke maatregelen boomtelers kunnen nemen om de teelt te verduurzamen en emissie (o.a. door drift/afspoeling/infiltratie) naar het oppervlaktewater te voorkomen/ verminderen. Er zijn drie onderwerpen geselecteerd gericht op verduurzaming van de teelt en het verbeteren van de waterkwaliteit:

 

1. Stimulering bijen en natuurlijke vijanden

Bijen zijn belangrijke bestuivers voor diverse gewassen en leveren hiermee een rechtstreekse bijdrage in 30% van de voedselproductie op aarde. Door het zaaien van bij-aantrekkelijke gewassen is er voldoende voeding voor bijen wat ook ten goede komt aan de honingproductie. Naast bijen zijn er een heel aantal nuttige insecten welke een natuurlijke vijand vormen voor diverse schadelijke insecten in landbouwgewassen. Zo kan bij voldoende natuurlijke vijanden een evenwicht ontstaan waardoor een kleine plaagdruk natuurlijk opgeruimt kan worden. 

Door het inzaaien van bloemenmengsels, en groenbemestermengesels wordt gekeken in welke mate deze bloeiende gewassen een invloed hebben op bijen en natuurlijke vijanden. In de gewassen wordt waargenomen welke insecten er voor komen om zo een zicht te krijgen op het effect van deze gewassen op bijen en natuurlijke vijanden. 

 

2. Emissiebeperkende maatregelen gericht op boomteelt

Het doel van dit deelnonderwerp is emissie naar het oppervlaktewater drastisch beperken en zo de noodzaak tot verbieden van essentiële gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Daarnaast moet bij het voorkomen van emissie gedacht worden aan het voorkomen van puntemissie, door het stimuleren van maatregelen op wasplaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een fytobak, biofilter of heliosec. Tevens kan bij het voorkomen van emissie naar het oppervlaktewater gedacht worden aan het inzaaien van teeltvrije zones met gras of andere groenmengsels om de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te reduceren. Deze maatregel heeft zich in een eerder water project in Brabant bewezen.

Op enkele bedrijven zijn de kopeinden/teeltvrije zones ingezaaid met verschillende grasmengsels. Het doel hiervan is de afspoeling tegen te gaan. De keuze van de verschillende mengsels van DSV-zaden er op gericht tot een mengsel te komen dat maar een beperkt aantal maaibeurten nodig heeft. Op deze wijze willen we komen tot een laagdrempelige maatregel. 

Daarnaast wordt geprobeerd op 1 boomteeltbedrijf een Phytobak te realiseren om water afkomstig van de spoelplaats te zuiveren. 

 

3. Duurzame onkruidbeheersing

Onkruidbestrijding wordt steeds lastiger waardoor kwekers hard opzoek zijn naar duurzame alternatieven om onkruid te bestrijden in de vollegrond. De mogelijke alternatieven voor deze problematiek waarnaar we hier kijken zijn innovatie die enerzijds komen vanuit het groenbeheer in gemeenten en anderzijds de mogelijkheden van afdekmaterialen over de grond heen. Juist binnen gemeenten worden technieken toegepast die in de gangbare vollegrondsteelten toekomst zouden kunnen hebben maar nog niet getest zijn.
Door het toetsen van diverse innovatieve technieken in de vollegrond wordt meer duidelijk over hoe alternatieven in de praktijk toepasbaar zijn. De focus komt hiermee steeds meer te liggen bij beheersen in plaats van bestrijden. Hierbij zullen verschillende innovatieve technieken, als ook afdekmaterialen en onderzaaisels worden meegenomen. Door meer gebruik van alternatieve technieken voor onkruidbeheersing wordt het gebruik van herbiciden gereduceerd, en zal de afspoeling van herbiciden (van de bol liggende percelen) richting het oppervlaktewater worden geminimaliseerd.

 

 

Meer informatie over het project:

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met de Stefan Even van Cultus Agro advies (06 39719015), met Renske Dortland (06 29560703) of met Henk Langeler van waterschap Vechtstromen (06 21882436).