Productschap Tuinbouw

Met ingang van 1 januari 2015 is het Productschap Tuinbouw opgeheven.

Het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 heeft bepaald dat organisaties zoals het PT en hun heffingen worden afgeschaft. Per 1 januari 2015 is met het in werking treden van de Wet opheffing bedrijfslichamen de opheffing van het PT een feit. Voor de afwikkeling van nog lopende zaken is de Vereffeningsorganisatie PBO (VOPBO) ingesteld, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken.

Het PT was erop gericht de belangen van tuinbouwbedrijven en de maatschappij te verbinden voor een rendabele en duurzame productie en afzet van veilige en gezonde voeding en aantrekkelijk en functioneel groen. Het PT bood daartoe een combinatie van overlegplatform, kenniscentrum, collectief budget, wetgevend instrumentarium en uitvoering van EU-marktbeleid. Dit laatste in opdracht van de Rijksoverheid in zogeheten medebewind. Daarnaast voerde het PT in opdracht van de tuinbouwsector taken uit:
•wetgevende taken: verordeningen met (teelt)voorschriften
•publieke taken: borgen van voedselveiligheid en plantgezondheid
•private taken: duurzame innovaties en arbeidsmarkt

De publieke taken zijn ondergebracht bij het ministerie van EZ. Het betreft de (medebewinds)taken uitvoering van het EU-marktbeleid, EU-schoolfruitregeling en het CO2 Sectorsysteem Glastuinbouw en de taken voedselveiligheid en plantgezondheid.