Inhoudstoffen tagetes

Doelstelling van dit project is het beantwoorden van de vraag of inhoudsstoffen uit loof van de in Nederland geteelde Tagetes economisch aantrekkelijk vermarkt kunnen worden.

De teelt van Tagetes (Afrikaantjes) is een belangrijke tussenteelt voor biologische grondontsmetting tegen schadelijke aaltjes (nematoden). In het bouwplan van diverse gewassen – onder andere de teelt van rozen, maar ook laanbomen en vaste planten – is het telen van Tagetes een vast onderdeel van het teeltschema. Door het streven naar duurzaamheid en het beperken van het gebruik van chemische grondontsmetting (natte grondontsmetting), neemt het belang van de teelt van Tagetes toe. De werking van Tagetes op het onderdrukken van aaltjes (met name Pratylenchus penetrans) is algemeen bekend. Economisch gezien is de teelt van Tagetes echter een kostenpost voor kwekers; in het jaar waarin de Tagetes worden geteeld, kan geen ander gewas worden verbouwd. Daarom wordt door diverse partijen gezocht naar mogelijkheden om de teelt van Tagetes economisch aantrekkelijker te maken.

Betrokken ondernemer:

  • Jos Smits Boom en Rozenkwekerij, Broekhuizenvorst

Betrokken partners:

Doelstelling

De doelstelling van dit project is het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Hebben inhoudsstoffen uit loof - van de in Nederland geteelde Tagetes voor biologische bodemontsmetting - werking op plagen?
  • Als dit zo is, is het dan technisch en economisch haalbaar om deze inhoudsstoffen te vermarkten?

In het vervolgproject worden met de opgedane kennis uit literatuuronderzoek en deskresearch veldproeven opgezet met de teelt van Tagetes. Naast bestaande rassen zal dan ook worden gekeken naar mogelijke nieuwe rassen.

Plan van aanpak

De opzet van het project is te starten met een literatuurstudie (deskresearch) naar de mogelijke inhoudsstoffen. Aansluitend aan deze studie wordt een praktijkproef opgezet om zo de verschillende inhoudsstoffen te extraheren met bestaande en/of nieuwe technieken. Met de gewonnen stoffen gaan we op laboratoriumniveau testen uitvoeren naar de werking van deze inhoudsstoffen op insecten en ziekten. Daarnaast wordt gekeken naar de voorwaarden voor winning, welke bewerkingsprocessen nodig zijn tot een bruikbaar product en worden mogelijk geïnteresseerde partijen benaderd. Het resultaat is een rapportage met uitsluitsel over de technische en economische haalbaarheid voor de verwaarding van Tagetesloof uit de huidige teelt van Tagetes voor bodemontsmetting in Noord-Limburg. De hoofdthema’s in de rapportage zijn (1) de teelt, (2) de bewerking van het loof en extractie van de inhoudsstoffen en (3) de afzet en toepassing van de producten richting gewasbescherming van planten. De rapportage is inclusief SWOT en advies voor de mogelijke vervolgstrategie. De resultaten zijn bedoeld voor meewerkende partijen.

De verwaarding van Tagetesloof naar producten voor toepassing in de plantenteelt
De teelt van Tagetes (Afrikaantjes) is een belangrijke tussenteelt voor biologische grondontsmetting tegen schadelijke aaltjes (nematoden). Doelstelling van dit project is het beantwoorden van de vraag of inhoudsstoffen uit loof van de in Nederland geteelde Tagetes voor biologische bodemontsmetting werking hebben op plagen en ziekten en of het technisch en economisch haalbaar is deze inhoudsstoffen te vermarkten.