Inhoudstoffen brandnetels

Doel van dit project is te onderzoeken welke stof in brandnetel verantwoordelijk is voor het insecten werend effect en hoe een brandnetel duurzaam geteeld en verwerkt kan worden.

De beschikbaarheid van gangbare gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds meer beperkt. Er zijn steeds minder middelen beschikbaar en deze mogen steeds minder vaak worden toegepast. Er is dus een groeiende behoefte aan alternatieve producten met een goede werking die geen schadelijk gevolg hebben voor het milieu. Bekend is dat brandnetels stoffen bezitten die insecten weren, zoals cicaden en luizen.

Betrokken ondernemer:

Betrokken partners:

Doelstelling

In een voorstudie (deskresearch) is gebleken dat kleine brandnetel hiervoor het meest geschikt is. Er is echter nog veel onbekend omtrent deze planteigen stof uit brandnetel. Zo dient meer inzicht te worden verkregen in de concentratie die kan worden gewonnen per eenheid gewas. Ook moment en manier van telen en oogsten zijn zaken die verder bekeken moeten worden.

Plan van aanpak

Om de doelstelling te realiseren moeten een aantal sporen bewandeld worden. Allereerst moet bestaande kennis worden verzameld en omgezet naar de mogelijke toepassing van de teelt van brandnetel. Hierbij dient naast de kennis uit de boomkwekerij ook kennis uit andere sectoren verzameld te worden. Direct na de start wordt ook materiaal verzameld om te kijken naar de planteigen stoffen in brandnetel. Hierdoor zal inzicht worden verkregen in de mogelijkheden van de winning ervan. Daarnaast zal gekeken moeten worden naar de toepasbaarheid van deze nieuwe grondstof. De kennis die voortkomt uit deskstudie wordt meegenomen in de op te zetten proeven.

Ook wordt een lijst opgesteld met het scala aan verkrijgbare brandnetel cultivars in de markt. Vervolgens wordt gekeken naar de meest kansrijke cultivars op basis van de huidige kennis. Hierbij zal ook worden gekeken om welke planteigen stof het gaat en welk toepassingsgebied de planteigen stof uit brandnetels heeft. Tevens zal in deze eerste fase plantmateriaal verzameld worden. Dat kan in deze eerste fase en daardoor kunnen we voorafgaand aan een op te zetten proef al de eerste informatie winnen aangaande extractiemethode.