Hennepvezel als onkruidwering

Opzet van dit project is te starten met een literatuurstudie naar de mogelijkheden van hennepvezel als afdekmateriaal, gevolgd door een praktijkproef.

Het beheersen van onkruid op de kwekerij vergt veel aandacht, zowel organisatorisch als milieutechnisch en economisch. In de land- en tuinbouw is de onkruidproblematiek bestempeld als een knelpunt. De mogelijkheden voor inzet van herbiciden in vollegrondsteelten worden minder en ook met het oog op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid zijn innovatieve onkruidbeheersmethodieken van groot belang voor de boomkwekerijen in Nederland. 

Door onderzoek naar diverse innovatieve en alternatieve methoden voor het beheersen van onkruiden, wordt duidelijk hoe en of deze in de praktijk toepasbaar zijn. De focus komt hiermee steeds meer te liggen op het beheersen van onkruiden in plaats van bestrijden.

Betrokken ondernemer:

  • Kwekerij Hermans, Swolgen

Betrokken partners:

Doelstelling

Doelstelling van dit project is middels deskresearch te onderzoeken welke mogelijkheden hennepvezel heeft als afdekmateriaal en vervolgens middels een praktijkproef te kijken welke mogelijkheden hennepvezel daadwerkelijk geeft in de praktijk. Uitgangspunt bij deze innovatieve ideeën is dat de kwaliteit van de boomkwekerijgewassen op een minimaal gelijkwaardig niveau moet blijven en het rendement van de kwekerij gegarandeerd moet zijn.

Plan van aanpak

Om de diverse vragen binnen dit project te onderzoeken en beantwoorden, wordt gestart met een literatuurstudie en deskresearch. Hierbij zal ook de ervaring en kennis van andere (externe deskundigen) zoveel mogelijk worden betrokken. Ook zal kennis worden gevraagd van kwekers en wordt HAS-Venlo betrokken bij de vraagstukken rondom verwerking en diversiteit van de hennepvezelproducten. Opgedane kennis zal vervolgens worden getoetst in een demo. Hierbij worden de volgende mogelijkheden getest:

  • Toepassing van innovatieve nieuwe afdekmaterialen op basis van hennepvezel in de containerteelt van boomkwekerijgewassen;
  • Gebruik van hennepvezel als afdekmateriaal in de vollegrond;
  • Gebruik van hennepvezel als afdekmateriaal in de vollegrond op de plantrij, in combinatie met grasstroken (onderzaai) tussen de rijen.

Hierbij worden diverse variabelen getest, zoals laagdikte en grofheid van de vezels. De nieuwe afdekmaterialen worden vergeleken met een aantal bestaande afstrooimiddelen op de pot, zoals houtvezel, en afdek discs. Ook in de vollegrond zal een vergelijking plaatsvinden met compost en houtsnippers.